Ceacht 1: Daltaí ag Cinntiú a Spáis Féin

Spás a chruthú inarbh fhéidir leis na daltaí aird a thabhairt ar na buanna ar leith a thugann siad don rang agus inarbh fhéidir leo aontú ar roinnt ‘bunphrionsabal’ a chuideoidh leo obair le chéile chomh maith agus is féidir.

Ag foghlaim faoi na bunphrionsabail agus na luachanna a chothaíonn spás sábháilte oibre.

Ag cruthú chonradh grúpa a chuirfidh comhoibriú chun cinn.

Ceacht 2: Lón Machnaimh

Chun cuidiú leis na daltaí léargas agus tuiscint a fháil ar na staideanna éagsúla intinne, agus na staideanna seo a fhiosrú i spás gan bhreithiúnas.

Naisc leis an Chreat Foghlama don dalta.

Ag foghlaim faoi na bealaí éagsúla a n-oibríonn a n-intinn.

Ag forbairt cumais s’acu chun cur síos a dhéanamh ar ‘staideanna intinne’ ar bhealach atá cruthaitheach agus lán brí.

Ceacht 3: Cad is inchinn ann?

Chun cuidiú leis na daltaí éirim mhothúchánach s’acu a fhorbairt.

Ag cur le tuiscint s’acu ar shaintréithe an taoibh mhachnamhaigh agus an taoibh mhothúchánaigh den inchinn.

Ag cur aithne ar chúiseanna na mothúchán.

Ag smaoineamh faoi bealaí chun mothúcháin a bhainistiú.

Ceacht 4: An Crúiscín Intinne

Chun cuidiú leis na daltaí scileanna acmhainneachta agus folláine a fhorbairt.

Ag foghlaim níos mó faoi na bealaí is féidir leo corp agus intinn s’acu a shuaimhniú le hanálú agus modhanna eile.

Ag forbairt scileanna chun déileáil leis agus chun dul i ngleic le cásanna nuair nach bhfuil rudaí socair.

Ceacht 5: Tabhair Aird

Chun cuidiú leis na daltaí feasacht, féintuiscint agus tuiscint do dhaoine eile a fhorbairt.

Ag forbairt scileanna éisteachta s’acu.
Ag forbairt tuisceana ar mhothaithe éagsúla.
Ag forbairt muiníne as a chéile.
Ag forbairt scileanna caidrimh agus oibriú foirne.
Ag forbairt comhbhá dá chéile.

Ceacht 6: Ag Déanamh Nasc

Chun cuidiú le daltaí meas a bheith acu ar idirspleáchas, agus chun comhbhá, meas agus buíochas do dhaoine eile a fhorbairt.

Ábalta grúpaí a ainmniú a bhfuil daoine páirteach iontu.
Ag foghlaim faoin ghné domhanda.
Eolach ar naisc agus idirspleáchas domhanda.
Ag forbairt freagracht shóisialta.

Ceacht 7: Ag Déanamh Nasc i nDlúthpháirtíocht le chéile

Chun cuidiú le daltaí buíochas a chothú dá chéile, agus chun cuidiú leo cumas s’acu a fhorbairt le dul i ngleic le héagóracha domhanda i ndlúthpháirtíocht le daoine eile.

Ag forbairt chumas buíochais agus idirspleáchais s’acu.
Ag smaoineamh go criticiúil agus ag déanamh taighde.
Ag aimsiú gníomhaíochtaí is féidir leo a ghlacadh mar shaoránaigh dhomhanda.

Ceacht 8: Spásárthach an Domhain

Chun cuidiú leis na daltaí fonn rannpháirtíochta a fhorbairt agus iad a spreagadh chun gnímh mar shaoránaigh dhomhanda.

Ag forbairt chumas buíochais agus idirspleáchais.
Ag smaoineamh go criticiúil agus ag déanamh taighde.
Ag aimsiú gníomhaíochtaí is féidir leo a dhéanamh mar shaoránach domhanda.

Ceacht 9: Níl Sé Cothrom

Chun cuidiú le daltaí eolas agus tuiscint a fhorbairt ar fhadhbanna agus ar idircheangail dhomhanda; agus chun cuidiú leo litearthacht mhothúchánach agus litearthacht chriticiúil a úsáid chun na fadhbanna seo a chíoradh.

Ag amharc ar chúiseanna struchtúracha na bochtaineachta agus na héagothroime.
Ag smaoineamh go criticiúil faoi fhadhbanna domhanda.
Ag feabhsú tuisceana s’acu ar an dóigh a bhfuil siad nasctha le chéile ag córais dhomhanda.
Ag forbairt feasachta s’acu ar na freagairtí mothúchánacha, físiciúla agus cognaíocha a bhíonn acu ar na fadhbanna.
Ag smaoineamh faoi agus réitigh cruthaitheacha agus á gcur in iúl.

Ceacht 10: Foghlaim Ceann Teagasc Ceann agus Pléigh ceann

Fiosrú neamhspleách a úsáid chun cuidiú le daltaí eolas agus tuiscint a fhorbairt ar choincheapa faoi leith; agus chun cuidiú leo litearthacht chriticiúil a úsáid chun dearcthaí éagsúla a chíoradh.

Ag déanamh taighde neamhspleách.
Ag sainmhíniú agus ag baint céille as choincheapa faoi leith.
Ag plé dearcthaí éagsúla.
Ag úsáid litearthacht chriticiúil chun dearcthaí éagsúla a chíoradh.

Ceacht 11: Tá Muid ag Dul ar Turas

Chun cuidiú le daltaí litearthacht chriticiúil a úsáid ar a mbarúlacha agus ar phríomhtheachtaireachtaí na meán.

Ag fiosrú faoi dhearcthaí.
Ag ceistiú agus ag cáineadh a mbarúlacha féin.
Ag déanamh taighde.
Ag fiosrú agus ag cáineadh príomhtheachtaireachtaí na meán.

Ceacht 12: Guth agus Gníomh an Dalta

Chun na daltaí a spreagadh smaointe s’acu faoi dhomhan níos fearr a chur in iúl; agus sin a dhéanamh trí thionscadal gníomh-bhunaithe a phleanáil agus a chur i bhfeidhm.

Ag aimsiú agus ag déanamh taighde ar cheist éagóra dhomhanda.
Ag aimsiú gníomhaíochtaí is féidir leis an rang a ghlacadh chun dul i ngleic leis an cheist.
Ag déanamh Idirbheartaíochta faoi agus ag teacht ar chomhaontú faoi thionscadal gníomhaíochta an ranga.
Ag pleanáil sholáthar an tionscadail.